Pro realizaci stavby je potřeba mít vyhotovenou kompletní projektovou dokumentaci.

Nemáte-li svojí vlastní projektovou dokumentaci, zpracovanou odborně způsobilou osobou v souladu s platnými normami, předpisy a jednotlivými právními úpravami, jsme připraveni Vám ji, v případě Vašeho zájmu, zajistit.

 

Naše činnosti v této oblasti zahrnují:

Vypracování projektové dokumentace, napojení na jednotlivé inženýrské sítě, se zohledněním podmínek, které jsou stanoveny územním plánem, nebo územním rozhodnutím v dané lokalitě výstavby.

Jednání s jednotlivými zástupci státní správy k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace po celou dobu výstavby, koordinace případných změn a úprav.

 

Projektová dokumentace stavby musí dle platných norem a předpisů obsahovat zejména:

- souhrnnou průvodní zprávu

- navrhované stavebně technické řešení stavby

- požárně technické řešení

- údaje o nadzemních a podzemních stavbách na stavebním pozemku a sousedních pozemcích

- u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o těchto zařízeních

- splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy

- způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu

- celkovou situaci stavby

- stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů, včetně prostorového umístění strojů a zařízení a vnitřních komunikací

Uvedený obsah je dán pro účely vydání stavebního povolení. Rozsah a hloubku zpracování projektu potřebného pro vlastní provádění stavby je nutné řešit smluvně mezi investorem (resp. zhotovitelem stavby) a zpracovatelem projektu.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz